Forskning om mobbning

Ansvarig för studien

 Ylva Bjereld är forskaren som genomför studierna. Hon är utbildad socionom och doktor i socialt arbete. Enkäterna och intervjuerna genomförs inom ramen för hennes anställning som postdoktor vid Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande. 


Ansvarig för studien är Linköping universitet.

Under hösten 2018 startar en forskningsstudie som tar sin utgångspunkt i problemet att mobbning och kränkningar många gånger är dolt för vuxna. Det är problematiskt då en förutsättning för att vuxna ska kunna hjälpa utsatta elever är att ha kännedom om mobbningen. Den som är mobbad utan att vuxna vet om det får ensam hantera både mobbningen och de känslor som följer av att vara utsatt.


Det övergripande syftet med studien är därför att undersöka under vilka förutsättningar elever upplever att de kan prata med vuxna om mobbning på ett sätt som leder till hjälp.


Projektets design utgår från så kallade ’mixade metoder’, vilket kännetecknas av att det samlar in och analyserar både kvalitativa (intervjuer) och kvantitativa (enkäter) data i två delstudier som bygger på varandra. Studierna genomförs i två steg:


1.Webbaserad enkät med gymnasieelever

2.Intervjuer med gymnasieelever som har fokus på mobbning under högstadiet


När resultaten från studien publicerats kommer de att rapporteras om det på den här hemsidan. 


Att tala om mobbning och vuxnas agerande

en studie om gymnasieungdomars perspektiv på kränkningar och mobbning under högstadietiden